THÔNG BÁO LỊCH TRỰC CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HUYỆN BẠCH THÔNG

Thực hiện Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Bạch Thông; Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của UBND huyện về việc kiện toàn thành viên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Bạch Thông. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện thông báo lịch trực làm việc cụ thể như sau:

Xem nội dung chi tiết tại đây: