Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch HĐND huyện Bạch Thông khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Xem nội dung chi tiết tại đây