Thông báo kết quả trúng tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã

Xem nội dung chi tiết tại đây