THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ TANG VẬT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC

Xem nội dung chi tiết tại đây: