Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với lô tài sản gồm: 997 cây Gỗ tròn từ nhóm III đến nhóm VIII với tổng khối lượng là 532,637 m3 và 9.884 cây Vầu.

Xem nội dung chi tiết tại đây