Thông báo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 8 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn huyện Bạch Thông

0

Xem nội dung chi tiết tại đây