Thông báo kết quả kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2022 của Đoàn kiểm tra số 2

Xem nội dung chi tiết tại đây