Thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Bạch Thông (từ 23/5 đến ngày 29/5/2022)

Xem nội dung chi tiết tại đây