Thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Bạch Thông (từ 18/4 đến ngày 24/4/2022)

Xem nội dung chi tiết tại đây