Thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Bạch Thông (từ 13/6 đến ngày 19/6/2022)

Xem nội dung chi tiết tại đây