Thông báo kết luận nội dung cuộc họp đánh giá tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn thực hiện 03 chương trình MTQG 10 tháng năm 2023, triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây