Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Duy Luân, Phó Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông sau kiểm tra công tác giảm nghèo tại các xã Cao Sơn, Vũ Muộn, Dương Phong, Quang Thuận, Sỹ Bình

Xem nội dung chi tiết tại đây