Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Bí thư, các Phó Bí thư Huyện ủy Bạch Thông khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Bí thư, các Phó Bí thư Huyện ủy Bạch Thông khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025