Thông báo danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần cho phép nộp hồ sơ trực tuyến thuộc thẩm quyền của UBND huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây