THÔNG BÁO CỦA CHI CỤC THUẾ KHU VỰC BẮC KẠN – BẠCH THÔNG – CHỢ MỚI VỀ GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ, TIỀN THUÊ ĐẤT NĂM 2022

Để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ngày 28/5/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2022/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế Giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2022.
Các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh thuộc trường hợp được gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2022 là các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh theo quy định tại Điều 3, Nghị định số 34/2022/NĐ-CP.
1. Đối với thuế GTGT (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu)
Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế từ tháng 3/2022 đến tháng 8/2022 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo tháng) và kỳ tính thuế quý I, quý II/2022 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo quý) của các doanh nghiệp, tổ chức nêu tại Điều 3 Nghị định số 34/2022/NĐ-CP, cụ thể như sau:
– Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 3 năm 2022 chậm nhất là ngày 20/10/2022;
– Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 4 năm 2022 chậm nhất là ngày 20/11/2022;
– Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 năm 2022 chậm nhất là ngày 20/12/2022;
– Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý I năm 2022 chậm nhất là ngày 30/10/2022;
– Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý II năm 2022 chậm nhất là ngày 31/12/2022;
2. Đối với thuế TNDN
Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế TNDN năm 2022 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng nêu tại Điều 3, Nghị định số 34/2022/NĐ-CP. Thời gian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
3. Đối với hộ, cá nhân kinh doanh:
Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với số tiền thuế phải nộp phát sinh năm 2022 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực nêu tại Khoản 1, khoản 2 và khoản 3, Điều 3, Nghị định số 34/2022/NĐ-CP. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 30/12/2022.
4. Đối với tiền thuế đất:
Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2022 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Điều 3 Nghị định số 34/2022/NĐ-CP đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời hạn gia hạn là 06 tháng kể từ ngày 31/5/2022 đến ngày 30/11/2022.
5. Về trình tự, thủ tục gia hạn:
Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP đến cơ quan quản lý thuế trực tiếp người nộp thuế, bằng phương thức điện tử; gửi bản giấy trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.
Thời hạn nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất chậm nhất là ngày 30 tháng 9 năm 2022. Quá thời hạn nêu trên thì người nộp thuế không được gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 34/2022/NĐ-CP.
Đề nghị người nộp thuế nghiên cứu kỹ nội dung Nghị định số 34/2022/NĐ-CP để thực hiện kịp thời, đúng quy định. Chi tiết xin liên hệ: Bộ phận “Một cửa” huyện Bạch Thông thuộc Chi cục Thuế khu vực Bắc Kạn – Bạch Thông – Chợ Mới; Địa chỉ: Phố Nà Hái, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn; Số điện thoại: Bộ phận kê khai, tuyên truyền 0209 3850 374; Đội Quản lý thuế liên xã, thị trấn 0209 3850 774.
Chi cục Thuế khu vực Bắc Kạn – Bạch Thông – Chợ Mới thông báo để người nộp thuế biết, thực hiện./.