Thông báo công khai Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức năm 2022 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP

Xem nội dung chi tiết tại đây

Kế hoạch tuyển dụng theo Nghị định 140 của Chính phủ

PL 1 (Kèm Kế hoạch tuyển dụng theo Nghị định 140

PL 2 (Kèm Kế hoạch tuyển dụng theo Nghị định 140