Thông báo công bố, công khai bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây