Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ chuyên gia; Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Xem nội dung chi tiết tại đây