Thông báo bổ sung tiếp nhận viên chức về công tác tại đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây