THỊ TRẤN PHỦ THÔNG TỔNG KẾT VÀ BIỂU DƯƠNG CÁC GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ, CỘNG ĐỒNG, ĐƠN VỊ HỌC TẬP TIÊU BIỂU GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

Ngày 26/02/2020 thị trấn Phủ Thông tổ chức Hội nghị tổng kết và biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu giai đoạn 2016 – 2020.

 Toàn cảnh hội nghị

Trong 5 năm qua, UBND thị trấn Phủ Thông đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác khuyến học, khuyến tài có chuyển biến tích cực. Hiện nay thị trấn Phủ Thông duy trì 08/08 chi chi hội khuyến học với trên 600 hội viên, tăng 103 hội viên so với năm 2016. Phong trào xây dựng gia đình, cộng đồng hiếu học, đơn vị hiếu học cũng được triển khai sâu rộng. Nhiều gia đình, cộng đồng, đơn vị hiếu học đã góp phần trong việc giữ gìn truyền thống đạo lý, xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương. Thông qua các phong trào mọi người đều được tham gia học tập bình đẳng, trang bị kiến thức, góp phần nâng cao kiến thức, năng lực công tác, nâng cao dân trí người dân… Trong thời gian tới thị trấn Phủ Thông tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mô hình học tập, duy trì và nâng cao tỷ lệ các mô hình học tập được công nhận. Mô hình cộng đồng học tập cấp thị trấn phấn đấu năm thứ 5 liên tục được công nhận đạt loại khá tốt.

 Hội khuyến học tỉnh, hội khuyến học huyện trao giấy khen cho tập thể, cá nhân tiêu biểu
trong xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu giai đoạn 2016 – 2020

Nhân dịp này, Hội khuyến học tỉnh đã trao giấy khen cho 01 cá nhân, Hội khuyến học huyện trao giấy khen cho 02 tập thể, 03 cá nhân, UBND thị trấn Phủ Thông trao giấy khen cho 02 tập thể, 02 cá nhân cso thành tích tiêu biểu trong xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu giai đoạn 2016 – 2020./.