Thị trấn Phủ thông quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Ngày 26/02/2014 Đảng ủy thị trấn Phủ Thông tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI đến các đồng chí là ủy viên BCH, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tại hội nghị đã quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kết luận số 74-KL/TW ngày 17/10/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tình hình kinh tế – xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế – xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”; kết luật Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa XI về việc hoàn thiện Dự thảo sử đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội thông qua,  Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, triển khai kế hoạch học tập và làm theo tấp gương đạo đước Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa ca nhân, nói đi đôi với làm.