Theo dõi truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tình Việt-Lào” tổng kết cuộc thi ” Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam” năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây