THANH TRA HUYỆN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA

0

Từ đầu năm 2023 đến nay, Thanh tra huyện Bạch Thông đã tổ chức được 14 cuộc thanh tra, kiểm tragóp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn huyện.

Công bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với đơn vị UBND xã Tân Tú

Trong đó thanh tra việc quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao được 04 cuộc thanh tra tại 07 đơn vị, gồm UBND xã Lục Bình, Cẩm Giàng; Trường Mầm non + Trường Tiểu học + Trường Trung học cơ sở Cẩm Giàng, Trường Mầm non + Trường Tiểu học &THCS Đôn Phong; Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng được 03 cuộc kiểm tra tại 03 đơn vị là UBND xã Cao Sơn, Tân Tú và thị trấn Phủ Thông; Kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được 07 cuộc tại UBND xã Cao Sơn, Tân Tú, Vi Hương, Quân Hà, Vũ Muộn, Đôn Phong và Quang Thuận.

Qua thanh tra, kiểm tra, nhằm phát hiện một số tồn tại, hạn chế, kịp thời đề xuất, kiến nghị những hình thức xử lý cũng như biện pháp khắc phục, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả nâng cao ý thức, trách nhiệm của các đơn vị trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đảm bảo lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương./.

Hoàng Sim