Thăm nắm tình hình PTKTXH tại xã Đôn Phong và xã Dương Phong.

Ngày 02/11/2014, Đoàn công tác do ông Nguyễn Thanh Hà – Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn cùng đại diện một số phòng ban như: Ban tuyên giáo Huyện ủy, phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Hội LH phụ nữ, Hội nông dân huyện, đã đi thăm nắm tình hình thực hiện phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, giai đoạn 2010 – 2015 tại xã Đôn Phong.

Qua thăm nắm  tại xã Đôn Phong cho thấy từ năm 2010 đến nay nhiều mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng đã được xã Đôn Phong thực hiện đạt so với kế hoạch như: Tổng diện tích gieo trồng lúa; tổng lương thực có hạt cả năm tăng theo các năm, diện tích trồng rừng 147; duy trì và phát triển đàn vật nuôi;  các chương trình y tế quốc gia được thực hiện đầy đủ, 100% trẻ em trong độ tuổi được uống, tiêm đầy đủ các loại vắc xin, thực hiện tốt phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, công tác chi trả cho các đối tượng chính sách được thực hiện thường xuyên, kịp thời đúng chế độ; thường xuyên quan tâm chỉ đạo, chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số; công tác quốc phòng, an ninh hàng năm xã đều thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân; hoàn thành công tác huấn luyện dân quân tự vệ… Qua  thăm nắm đoàn đã chỉ rõ những tồn tại như việc chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng còn nhiều lúng túng; quy mô sản xuất còn nhỏ, chất lượng nông sản thấp; một số chỉ tiêu chưa đạt só với Nghị quyết Đại hội đề ra….. Đối với xã Dương Phong tổng diện tích gieo trồng lúa; tổng lương thực có hạt cả năm tăng theo các năm, diện tích trồng rừng 147, diện tích trồng cây ăn quả cam, quýt ngày càng được nhân rộng, duy trì hiệu hoạt động của các cơ sở kinh doanh, chế biến nông sản, sản xuất vật liệu xây dựng; các chỉ tiêu về giáo dục đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết như tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp; các chương trình y tế quốc gia được thực hiện đầy đủ, 100% trẻ em trong độ tuổi được uống, tiêm đầy đủ các loại vắc xin, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, hàng năm số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đều trên 80….. an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững. Đoàn đã đánh giá cao những kết quả mà xã Dương Phong đã đạt được trong thời gian qua. Đoàn cũng đã chỉ ra những tồn tại hạn chế như: Nền nông nghiệp còn mang tính tự cung, tự cấp; việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế; hệ thống dịch vụ phục vụ cho nông nghiệp còn hạn chế, chưa đa dạng và tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất phát triển đáp ứng yêu cầu cho sản xuất hàng hóa; nhiều chỉ tiêu chưa đạt so với Nghị quyết Đại hội đề ra … Qua thăm nắm nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010 – 2015 về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh, làm cơ sở để chuẩn bị xây dựng văn kiện phục vụ cho Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020; đánh giá trung thực kết quả đã đạt được, chỉ ra tồn tại hạn chế nguyên nhân khách quan chủ quan, đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và những giải pháp cơ bản để phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương, cơ sở giai đoạn 2015 – 2020.