Tham gia góp ý dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây