Tham gia đóng góp ý kiến đối với Báo cáo thẩm tra xã Quang Thuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020

0

Xem nội dung chi tiết tại đây