Tham gia đóng góp ý kiến đối với Báo cáo thẩm tra xã Quâ Hà đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

Xem nội dung chi tiết tại đây