Tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” năm 2020

0

Xem nội dung chi tiết tại đây

Thể lệ cuộc thi và Bộ Câu hỏi Cuộc thi