Tập trung triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dại động vật

Xem nội dung chi tiết tại đây