Tập trung chỉ đạo kiểm soát bệnh DTLCP tái phát, lây lan diện rộng

0

Xem nội dung chi tiết tại đây