Tập huấn Tổ tiết kiệm & vay vốn năm 2015

Ngân hàng CSXH huyện Bạch Thông vừa tổ chức tập huấn Tổ tiết kiệm và vay vốn cho 185 tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn vủa 17 xã, thị trấn trên địa bàn.

Tham gia lớp tập huấn các tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn được hướng dẫn lại các mẫu biểu ghi chép cho các tổ tiết kiệm và vay vốn, giới thiệu một số nội dung: Chương trình tín dụng đang thực hiện tại Ngân hàng CSXH; tổ chức và hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn của Ngân hàng CSXH; phương thức ủy thác cho vay thông qua các tổ chức chính trị xã hội; những kiến thức cơ bản, chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người dân; công tác quản lý nguồn vốn.

Thông qua lớp tập huấn nhằm tạo điều kiện để các tổ tiết kiệm vay vốn được tiếp cận với những kiến thức cần thiết về lĩnh vực vốn vay, qua đó giúp các cấp hội cơ sở quản lý tốt nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng CSXH.