TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO

0

Ngày 17/11/2023, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực thực hiện chương trình giảm nghèo cho các đại biểu đoàn thanh niên  xã, thị trấn, các chi hội trưởng phụ nữ, nông dân, đoàn thanh niên các thôn, tổ phố trên địa bàn huyện.

 Toàn cảnh lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn các đại biểu đã được quán triệt, triển khai Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27 ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Nghị định số 38 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27 ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia Quyết định số 1528 ngày 21 tháng 8 năm 2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 2025. Hướng dẫn thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 2025. Ngoài ra, tại lớp tập huấn các đại biểu cũng đã được hướng dẫn lập các biểu mẫu ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của HĐND tỉnh thực hiện các Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng…

 Các đại biểu tham dự lớp tập huấn

Qua lớp tập huấn, nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo tại cơ sở nắm vững các chủ trương, chính sách và phương pháp triển khai thực, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo trên địa bàn huyện./.

Thanh Tuyền