TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ, PHÁT TRIỂN CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HOẠT ĐỘNG CÓ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Ngày 27/8/2019, UBND huyện Bạch Thông phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản trị, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả trên địa bàn huyện.

 Các học viên tham gia tập huấn nâng cao năng lực quản trị, phát triển HTX nông nghiệp

Tham gia khóa tập huấn có giảng viên từ Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn, đối tượng học viên là các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, cán bộ quản lý chuyên môn, nghiệp vụ hợp tác xã, thành viên ban kiểm soát của hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Tại khóa tập huấn, các học viên được phổ biến, quán triệt các nội dung: Những nội dung cơ bản về quản lý, tổ chức, điều hành hợp tác xã; Phương pháp lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã; Hướng dẫn xây dựng phương án sản xuất kinh doanh của hợp tác xã; Một số chính sách hợp tác xã hiện nay và cách tiếp cận các chính sách; Công tác tài chính trong hợp tác xã.

Qua khóa tập huấn, các học viên đã được nâng cao năng lực quản trị, phát triển hợp tác xã, góp phần tạo tiền đề cho các hợp tác xã trên địa bàn huyện ngày càng phát triển hơn./.