TẬP HUẤN KỸ NĂNG, PHƯƠNG PHÁP THÚC ĐẨY QUẢN LÝ CỘNG ĐỒNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Trong 2 ngày 24 và 25/3/2019, Trung tâm Hỗ trợ phát triển vì Phụ nữ và Trẻ em (DWC) đã tổ chức khóa tập huấn thứ ba cho nhân dân là nhóm nòng cốt thực hiện Dự án Quản lý cộng đồng trong xây dựng Nông thôn mới tại xã Mỹ Thanh và xã Đôn Phong.

 Nhân dân xã Đôn Phong trong khóa tập huấn

Tham gia khóa tập huấn có các giảng viên nguồn của địa phương đến từ Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Bạch Thông và các chuyên gia là tư vấn độc lập do nhà tài trợ mời.  Nội dung tập huấn gồm Vai trò của cấp thôn, cộng đồng trong xây dựng NTM; Phương pháp xác định nhu cầu, lập kế hoạch, giám sát – đánh giá có sự tham gia của người dân; Hướng dẫn một số kỹ năng trong xây dựng NTM: kỹ năng tổ chức, điều hành cuộc họp; kỹ năng thúc đẩy và đối thoại; kỹ năng tuyên truyền, vận động; kỹ năng xử lý mâu thuẫn trong cộng đồng. Ngoài ra, các học viên còn được lắng nghe về “Phương pháp quản lý dựa vào cộng đồng trong xây dựng NTM” và “Công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM: quy định và kinh nghiệm thực tiễn”.

Qua khóa tập huấn, các học viên đã hiểu được chu trình học tập theo vòng xoắn ốc; khái niệm thúc đẩy; hiểu bốn nhóm thái độ của thúc đẩy viên; hiểu và được thực hành một số kỹ năng, phương pháp thúc đẩy cơ bản quản lý cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới./.