Tập huấn công tác giám sát và phản biện xã hội; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2023