Tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Ngày 19/10, UBND huyện Bạch Thông phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước cho trên 200 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các các phòng, ban, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại lớp tập huấn các đại biểu đã được tìm hiểu Pháp lệnh số 30/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 12 năm 2000 Bảo vệ Bí mật nhà nước; Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước; Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 20/7/2015 của Bộ trưởng Bộ công an hướng dẫn thực hiện Nghị định số 33/2002/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ; Quy định bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 1353/QĐ-UBND ngày 22/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn. Các biểu mẫu đề xuất độ mật của tài liệu; cam kết bảo vệ bí mật nhà nước; mẫu sổ công văn mật đi, đến; trích quy định của Hiến pháp 1992 về bảo vệ bí mật nhà nước; Quy định độ mật của tin, tài liệu, vật mang bí mật nhà nước thuộc tỉnh Bắc Kạn ban hành theo Quyết định số 1493/2013/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

Lớp tập huấn giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn nắm được những quy định của pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm về công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại cơ quan, đơn vị, địa phương./.