Tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho cán bộ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ở cơ sở

Ngày 18/02/2014, tại hội trường Khối Dân huyện Bạch Thông, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Bạch Thông phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện đã tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận, chính trị dành cho cán bộ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ở cơ sở. Tham dự lớp tập huấn có các đồng chí ủy viên BCH Huyện đoàn, bí thư, phó bí thư các chi đoàn trực thuộc trên địa bàn huyện.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị nhằm củng cố lập trường, quan điểm chính trị, niềm tin của cán bộ, đoàn viên Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ở cơ sở vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, vào chủ nghĩa xã hội; góp phần đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch; khắc phục suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội. Nâng cao khả năng vận dụng một cách sáng tạo đường lối, quan điểm của Đảng trong xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng Đoàn Thanh niên ở cơ sở trong sạnh, vững mạnh.

Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 02 năm 2014 với các chuyên đề chính như: Chuyên đề Chủ Nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Chuyên đề Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại; Chuyên đề Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Chuyên đề Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh – Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của Thanh niên Việt Nam. Chuyên đề Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Sau buổi học các thành viên tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị sẽ nắm được những kiến thức cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác  – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.