Tăng cường tổ chức thông tin, phổ biến pháp luật về thiên tai, lũ lụt và các vấn đề liên quan

0

Xem nội dung chi tiết tại đây