Tăng cường quản lý về công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Xem nội dung chi tiết tại đây