Tăng cường phòng trừ sâu bệnh hại trên lúa vụ mùa năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây