TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP CUNG CẤP THÔNG TIN, TÀI LIỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC TỐ TỤNG, XÉT XỬ

Thời gian qua các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện đã chủ động công tác phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu cho các cơ quan nội chính, cơ quan tố tụng trong giải quyết các vụ án theo quy định. Tuy nhiên vẫn còn có nội dung, có vụ án việc phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu chưa được kịp thời đã làm ảnh hưởng đến tiến độ điều tra, xét xử các vụ án.

 Việc tăng cường phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu cho các cơ quan nội chính, cơ quan tố tụng phục vụ việc điều tra, xét xử vừa đảm bảo đúng quy định pháp luật và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong xét xử án.

 Để việc phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu cho các cơ quan nội chính, cơ quan tố tụng phục vụ việc điều tra, xét xử được đảm bảo đồng bộ, kịp thời. UBND huyện yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc, các xã, thị trấn tập trung triển khai các nội dung sau:

 Khẩn trương thực hiện việc cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu tiến độ của cơ quan điều tra, cơ quan tố tụng trong trường hợp có đủ tài liệu.

 Trường hợp không có, có nhưng không đầy đủ hoặc phải phối hợp với các đơn vị liên quan khác khai thác tài liệu thì kịp thời tham mưu, thông tin, trao đổi với các cơ quan tố tụng, điều tra về tiến độ thực hiện để các đơn vị biết, phối hợp.

Việc tăng cường phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu cho các cơ quan nội chính, cơ quan tố tụng phục vụ việc điều tra, xét xử được đảm bảo đồng bộ, kịp thời sẽ góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, đồng thời nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết án dân sự, hành chính, đảm bảo đúng quy định pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong xét xử án./.

Hoàng Sim