Tăng cường kiểm tra, quản lý các cơ sở cung cấp dịch vụ thẩm mỹ

Xem nội dung chi tiết tại đây

Văn bản số 3988/SYT-NVYD ngày 23/11/2022 của Sở Y tế Bắc Kạn