TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG, PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Nhằm bảo vệ tốt diện tích rừng trên địa bàn và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trong thời gian tới. Ngày 03/3/2023, UBND huyện đã có công văn số 390/UBND-VP, chỉ đạo như sau:

Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, toàn diện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 24/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, các văn bản, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ, phát triển rừng, đấu tranh chống các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm quản lý Nhà nước về lâm nghiệp trên địa bàn theo quy định tại Điều 102 Luật Lâm nghiệp; thực hiện nghiêm túc, toàn diện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 24/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; các văn bản, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng./.

Hoàng Sim.