TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, TRỪ BỆNH PHẤN TRẮNG HẠI CÂY CAM, QUÝT

Để chủ động trong công tác phòng, trừ và hạn chế thấp nhất thiệt hại do bệnh phấn trắng và các loại sâu bệnh gây ra đối với cây cam, quýt, UBND huyện yêu cầu Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, UBND các xã Quang Thuận, Dương Phong, Đôn Phong thực hiện tốt một số nội dung sau:

Xem nội dung chi tiết tại đây: