Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện