Tân Tiến quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Ngày 20/02/2014 Đảng ủy xã Tân Tiến tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI đến các đồng chí là ủy viên BCH, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tại hội nghị đã quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kết luận số 74-KL/TW ngày 17/10/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tình hình kinh tế – xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế – xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Kết thúc hội nghị, Đảng ủy xã Tân Tiến đã  hoan nghênh tinh thần học tập nghiêm túc, trách nhiệm cao của các đại biểu tham dự hội nghị và đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu sâu kỹ các nội dung của Nghị quyết Trung ương lần thứ 8 khóa XI để xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với điều kiện cụ thể của từng ban, ngành và tổ chức đảng, đồng thời yêu cầu các cấp ủy tiếp tục tổ chức triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả các Nghị quyết Trung ương khóa XI và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.