Tài liệu (bo sung) HN học tập, quán triệt, triển khai các văn bản của TW và của tỉnh ngày 31/8/2022. (Gửi lần thứ ba VB so 21)

Xem nội dung chi tiết tại đây