Sự kiện “Ngày hội cam, quýt và giới thiệu sản phẩm OCOP, gắn với các hoạt động Văn hoá, thể thao, du lịch” huyện Bạch Thông năm 2022