Sở Tư pháp kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại huyện Bạch Thông

Ngày 16/10/2013, đoàn kiểm tra Sở Tư pháp kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại huyện Bạch Thông.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra các nội dung như: Cập nhật công khai niêm yết Thủ tục hành chính (TTHC) tại cơ quan, đơn vị phục vụ cá nhân, tổ chức trong việc giải quyết TTHC; kết quả thực hiện giải quyết TTHC; xây dựng kế hoạch rà soát đơn giản hóa TTHC, kiến nghị đề xuất, tiếp nhận xử lý phản ánh của tổ chức, cá nhân về các quy định hành chính trong thời gian qua; công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC.

Qua kiểm tra cho thấy huyện đã thực hiện niêm yết công khai, đảm bảo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm giao dịch một cửa của huyện, trong năm tổng số thủ tục hành chính được rà soát theo Quyết định là 37 thủ tục, các thủ tục hành chính sau rà soát đối với cấp huyện giữ nguyên. UBND huyện không trình sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc đề nghị ban hành thủ tục hành chính mới, cán bộ đầu mối thủ tục hành chính thực hiện khá tốt nhiệm vụ được giao…Tuy nhiên, việc kiểm soát thủ tục còn tồn tại một số hạn chế như, một số cán bộ, công chức ở một số đơn vị chưa thực sự quan tâm và dành thời gian thỏa đáng cho công tác này, chưa coi trọng hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; Việc triển khai thực hiện tại các đơn vị chưa bám sát theo kế hoạch; các đơn vị  chỉ tiến hành việc rà soát khi sắp đến thời hạn báo cáo, dẫn đến việc rà soát không đảm bảo chất lượng, không đưa ra được đề xuất, kiến nghị có hiệu quả ….. Tại buổi làm việc huyện đã có một số kiến nghị, đề xuất đối với đoàn kiểm tra của tỉnh như: Tiếp tục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện thủ tục hành chính và cán bộ đầu mối để đảm bảo cho quá trình thực thi công vụ. Đề nghị bổ sung nhóm đối tượng hưởng tại Điều 1, Thông tư 224/2010/TT-BTC ngày 10/10/2010 của Bộ tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính để cấp huyện có kinh phí hoạt động. Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính đối với cấp huyện và cấp xã.

          Mục đích của đợt kiểm tra lần này nhằm phát hiện những tồn tại trong việc thực hiện các quy định về TTHC, giải quyết TTHC của cơ quan nhà nước đối với tổ chức, cá nhân. Qua đó, giúp cơ quan hành chính các cấp kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hành vi vi phạm của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết TTHC. Kiến nghị sửa đổi những quy định hành chính không còn phù hợp, gây khó khăn, cản trở cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.