Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025.

Xem nội dung chi tiết tại đây